IMPORTANT NOTICE:

Due to the high volume of applications, the rental and utility assistance portal is closing on Saturday, May 15, 2021 at midnight. Staff will use this time to process the applications already submitted.

The portal will reopen on June 7 through June 16, 2021. Please note that the system will allow applicants to resubmit any documents requested by Case Managers.

The new Emergency Rental Assistance (ERA) funds will require more documentation than previous COVID funding. Please register for the “Lunch-n-Learn” webinar and read the ERA FAQ, to ensure you submit all of the documentation required to process your application successfully.

Debido al gran volumen de aplicaciones, el portal de asistencia para alquiler y servicios útiles se cerrará el 15 de mayo a la medianoche. El personal utilizará este tiempo para procesar las aplicaciones ya enviadas.

El portal reabrirá el 7 de junio hasta el 16 de junio de 2021. Tenga en cuenta que el sistema permitirá a los solicitantes volver a enviar cualquier documento solicitado por los trabajadores de casos. .

Los nuevos fondos de Asistencia de alquiler de emergencia (ERA) requerirán más documentación que los fondos anteriores de COVID. Regístrese en el seminario web "Cómo Aplicar" y lea las preguntas frecuentes de ERA para asegurarse de enviar toda la documentación necesaria para procesar su solicitud correctamente. Antes de enviar una solicitud, haga clic aquí para ver si califica.

Akòz gwo volim aplikasyon yo, pòt pou lokasyon ak asistans sèvis piblik la ap fèmen 15 me 2021 a minwi. Anplwaye yo ap itilize tan sa a pou trete aplikasyon yo ki deja soumèt.

Pòtal la pral relouvri sou 7 jen jiska 16 jen 2021. Tanpri sonje ke sistèm lan pral pèmèt aplikan yo ki deja aplike opsyon pou yo soumèt nenpòt dokiman ki mande pa Manadjè (amplwaye nou yo).

Nouvo Fon Asistans Ijans pou Lwaye (ERA) a mande plis dokiman pase finansman COVID anvan yo. Tanpri enskri pou vebinèr nan "Kijan Pou Aplike" epi li FAQ pou, asire w ke ou soumèt tout dokiman ki nesesè yo. Anvan ou soumèt yon aplikasyon, tanpri klike isit la pou wè si ou kalifye.

Please review the videos below for additional information.

Online System for Rental, Utility, and Other Assistance


To Apply for Services you must be a Registered User.